CSRG

CENTRALNA STACJA RATOWNICTWA GÓRNICZEGO S.A. W BYTOMIU

Szkolenia

Wykaz kursów organizowanych w CSRG S.A.:01
(Kliknij w nazwę danego kursu aby uzyskać szczegółowe informacje)

Szkolenia obowiązkowe wynikające z rozporządzenia Ministra Energii z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie ratownictwa górniczego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1052):
 • Seminarium dla kierowników ruchu zakładów górniczych*
  • Celem szkolenia jest ugruntowanie wiedzy z zakresu zwalczania zagrożeń w zakładach górniczych oraz prowadzenia i organizowania akcji ratowniczych w zakładach górniczych.

   Seminarium trwa 3 dni i odbywa się z oderwaniem od pracy w Centralnej Stacji Ratownictwa Górniczego S.A. w Bytomiu.

   Kierownicy ruchu zakładu górniczego zobowiązani są do powtarzania niniejszego szkolenia w odstępach dwuletnich.

   Zajęcia prowadzone są przez przedstawicieli instytutów naukowych, wyższych uczelni technicznych, nadzoru górniczego, ratownictwa górniczego.

  • Warunki przyjęcia

   warunki uczestnictwa w szkoleniu zgodnie z § 60 ust.1 rozporządzenia Ministra Energii z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie ratownictwa górniczego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1052).
  • Informacji udziela Katarzyna Kajdasz-Szpotko.
  • Tel.: 032 3880414
 • Seminarium dla dyspozytorów ruchu w podziemnych zakładach górniczych*
  • Celem szkolenia jest przeszkolenie dyspozytorów ruchu zakładu górniczego z zakresu zwalczania zagrożeń górniczych oraz prowadzenia akcji ratowniczych w zakładach górniczych.

   Seminarium trwa 5 dni i odbywa się z oderwaniem od pracy w Centralnej Stacji Ratownictwa Górniczego S.A. w Bytomiu. Dyspozytorzy są zobowiązani do powtarzania niniejszego seminarium co dwa lata.

   Seminarium składa się z części teoretycznej i praktycznej. Wiedza teoretyczna jest sprawdzana przy pomocy testu, a wiedza praktyczna na symulatorze. Szkolenie prowadzone jest w grupach do 20 osób.

  • Warunki przyjęcia

   warunki uczestnictwa w szkoleniu zgodnie z § 60 ust.1 rozporządzenia Ministra Energii z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie ratownictwa górniczego (Dz. U. z 2017 r. poz.1052).
  • Informacji udziela
   Aleksandra Kalińska
  • Tel.: 032 3880440
 • Kurs dla kierowników akcji pod ziemią
  • Celem szkolenia jest przygotowanie osób kierownictwa lub wyższego dozoru ruchu zakładu górniczego do pełnienia funkcji kierownika akcji pod ziemią w czasie akcji ratowniczej w podziemnym zakładzie górniczym.

   Szkolenie trwa 5 dni i odbywa się z oderwaniem od pracy w Centralnej Stacji Ratownictwa Górniczego S.A. w Bytomiu. Kierownicy akcji pod ziemią zobowiązani są do powtarzania niniejszego kursu co 3 lata.

   Kurs kończy się egzaminem sprawdzającym przyswojenie przez uczestników kursu wiedzy objętej tematem kursu.

  • Warunki przyjęcia

   warunki uczestnictwa w szkoleniu zgodnie z § 60 ust.3, §83 ust.1 rozporządzenia Ministra Energii z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie ratownictwa górniczego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1052).
  • Informacji udziela
   Katarzyna Myślińska
  • Tel.: 032 3880419
 • Kurs dla kierowników baz ratowniczych
  • Celem szkolenia jest przygotowanie osób dozoru ruchu zakładu górniczego do pełnienia funkcji kierownika bazy ratowniczej w czasie akcji ratowniczej w podziemnym zakładzie górniczym.

   Szkolenie trwa 5 dni i odbywa się z oderwaniem od pracy w Centralnej Stacji Ratownictwa Górniczego S.A. w Bytomiu. Kierownicy baz ratowniczych zobowiązani są do powtarzania niniejszego kursu co 3 lata.

   Sprawdzenie efektów szkolenia odbywa się poprzez przeprowadzenie egzaminu.

  • Warunki przyjęcia

   warunki uczestnictwa w szkoleniu zgodnie z § 60 ust3, § 90 ust.1 rozporządzenia Ministra Energii z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie ratownictwa górniczego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1052).
  • Informacji udziela
   Monika Konwerska (e-mail: m.konwerska@csrg.bytom.pl), Katarzyna Cichy-Szczepańska (e-mail: k.cichy-szczepanska@csrg.bytom.pl)
  • Tel.: 032 3880499
 • Kurs dla kierowników sztabu akcji ratowniczej
  • Celem szkolenia jest przygotowanie osób kierownictwa lub wyższego dozoru ruchu zakładu górniczego do pełnienia funkcji kierownika sztabu akcji w czasie akcji ratowniczej prowadzonej w podziemnym zakładzie górniczym.

   Szkolenie trwa 3 dni i odbywa się w Centralnej Stacji Ratownictwa Górniczego S.A. w Bytomiu. Kierownicy sztabu akcji ratowniczej zobowiązani są do powtarzania niniejszego kursu co 5 lat.

   Kurs kończy się egzaminem sprawdzającym przyswojenie przez uczestników kursu wiedzy objętej tematem kursu.

  • Warunki przyjęcia

   warunki uczestnictwa w szkoleniu zgodnie z § 60 ust.9, §83 ust.1 rozporządzenia Ministra Energii z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie ratownictwa górniczego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1052).
  • Informacji udziela
   Katarzyna Kajdasz-Szpotko
  • Tel.: 032 3880414
 • Kurs podstawowy dla kandydatów na kierowników kopalnianych stacji ratownictwa górniczego
  • Celem szkolenia jest przygotowanie osób kierownictwa lub dozoru ruchu zakładu górniczego do pełnienia funkcji kierownika kopalnianej stacji ratownictwa górniczego.

   Kurs trwa 5 dni. Szkolenie odbywa się z oderwaniem od pracy w Centralnej Stacji Ratownictwa Górniczego w Bytomiu S.A.

   Sprawdzenie efektów szkolenia odbywa się poprzez przeprowadzenie egzaminu.

  • Warunki przyjęcia

   warunki uczestnictwa w szkoleniu zgodnie z § 12 ust.3 rozporządzenia Ministra Energii z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie ratownictwa górniczego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1052).
  • Informacji udziela
   Katarzyna Kajdasz-Szpotko
  • Tel.: 032 3880414
 • Kurs okresowy dla kierowników kopalnianych stacji ratownictwa górniczego
  • Celem szkolenia jest przypomnienie i uzupełnienie wiadomości niezbędnych do wykonywania obowiązków kierownika kopalnianej stacji ratownictwa górniczego.

   Kurs trwa 4 dni. Szkolenie odbywa się z oderwaniem od pracy w Centralnej Stacji Ratownictwa Górniczego S.A. w Bytomiu.

   Kierownicy kopalnianej stacji ratownictwa górniczego uczestniczą co pięć lat w tym kursie zgodnie z § 60 ust. 4 rozporządzenia Ministra Energii z dn. 16 marca 2017 r. w sprawie ratownictwa górniczego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1052).

   Sprawdzenie efektów szkolenia odbywa się poprzez przeprowadzenie egzaminu.

  • Warunki przyjęcia

   warunki uczestnictwa w szkoleniu zgodnie z § 60 ust.4 1 rozporządzenia Ministra Energii z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie ratownictwa górniczego (Dz. U. z 2017 r. poz.1052).
  • Informacji udziela
   Katarzyna Kajdasz-Szpotko
  • Tel.: 032 3880414
 • Kurs dla zastępowych kopalnianych drużyn ratowniczych z zakresu udzielania pierwszej pomocy
  • Celem kursu jest przygotowanie ratowników górniczych – zastępowych do udzielania pierwszej pomocy w sposób profesjonalny, zgodny z procedurami ratownictwa medycznego.
   Szkolenie odbywa się z oderwaniem od pracy w jednostce ratownictwa górniczego.

   Kurs trwa 3 dni i kończy się egzaminem sprawdzającym przyswojenie przez uczestników kursu wiedzy objętej tematem kursu.

   Zastępowi zobowiązani są do powtarzania niniejszego kursu w odstępach dwuletnich za wyjątkiem tych, którzy posiadają uprawnienia ratownika, o którym mowa w ustawie z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym.

  • Warunki przyjęcia

   warunki uczestnictwa w szkoleniu zgodnie z § 62 ust.4 rozporządzenia Ministra Energii z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie ratownictwa górniczego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1052).
  • Informacji udziela
   Małgorzata Jankowska
  • Tel.: 032 3880457
 • Kurs w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy dla ratowników górniczych*
  • Program nauczania został opracowany w związku z § 55 ust.1 pkt. 6 rozporządzenia Ministra Energii z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie ratownictwa górniczego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1052), w oparciu o art. 13 ust. 8 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. z 2006 r. poz.1410 z późn. zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy z dnia 3 grudnia 2019 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 2408).

   Program kursu został zatwierdzony przez Wojewodę Śląskiego decyzją PRII.6312.1.8.2020 z dnia 30 czerwca 2020 r.

   Celem kształcenia jest przygotowanie ratowników górniczych pracujących w podziemnych zakładach górniczych współpracujących z Centralną Stacją Ratownictwa Górniczego S.A. będącej w systemie Państwowego Ratownictwa Medycznego do realizacji zadań z zakresu ratownictwa medycznego w czasie akcji ratowniczych, w tym w szczególności udzielania kwalifikowanej pierwszej pomocy osobom w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego w podziemnych wyrobiskach zakładów górniczych do czasu przekazania ich personelowi zakładów opieki zdrowotnej.

   Kurs trwa 67 godzin, w tym 25 godzin zajęć teoretycznych oraz 42 godziny zajęć praktycznych.
   Zajęcia prowadzi lekarz systemu, pielęgniarka systemu albo ratownik medyczny.

   Kończy się egzaminem praktycznym i teoretycznym, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia zmieniającym rozporządzenie w sprawie kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy z dnia 3 grudnia 2019 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 2408)

   Zaświadczenie o uzyskaniu tytułu „Ratownika” jest ważne przez okres 3 lat od daty wystawienia. Po tym czasie ratownik powinien ponownie przystąpić do egzaminu. Dla osób podchodzących ponownie do egzaminu po utracie ważności zaświadczenia proponujemy kurs recertyfikujący. Do ponownego egzaminu może przystąpić osoba, która posiada zaświadczenie, którego termin ważności upływa nie później niż na 3 miesiące od dnia egzaminu.

  • Warunki przyjęcia

   Uczestnikami kursu są ratownicy górniczy pracujący w podziemnych zakładach górniczych współpracujących z Centralną Stacją Ratownictwa Górniczego S.A. będącej w systemie Państwowego Ratownictwa Medycznego.
  • Informacji udziela
   Małgorzata Jankowska
  • Tel.: 032 3880457
 • Kurs recertyfikujący w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy dla ratowników górniczych
  • Program nauczania został opracowany w związku z § 55 ust.1 pkt. 6 rozporządzenia Ministra Energii z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie ratownictwa górniczego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1052), w oparciu o art. 13 ust. 8 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. z 2006 r. poz.1410 z późn. zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy z dnia 3 grudnia 2019 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 2408).

   Celem kształcenia jest odświeżenie wiedzy z zakresu udzielania kwalifikowanej pierwszej pomocy przez ratowników górniczych, pracujących w podziemnych zakładach górniczych współpracujących z Centralną Stacją Ratownictwa Górniczego S.A. będącej w systemie Państwowego Ratownictwa Medycznego, ponownie przystępujących do egzaminu.

   Kurs trwa 24 godziny (zajęcia praktyczne).

   Kończy się egzaminem praktycznym i teoretycznym, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia zmieniającym rozporządzenie w sprawie kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy z dnia 3 grudnia 2019 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 2408)

   Zaświadczenie o uzyskaniu tytułu „Ratownika” jest ważne przez okres 3 lat od daty wystawienia. Po tym czasie ratownik powinien ponownie przystąpić do egzaminu.
   Do egzaminu może przystąpić osoba, która posiada zaświadczenie, którego termin ważności upływa nie później niż na 3 miesiące od dnia egzaminu.

  • Warunki przyjęcia

   Uczestnikami kursu są ratownicy górniczy, którym upłynął 3-letni termin ważności zaświadczenia ukończenia kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy.
  • Informacji udziela
   Małgorzata Jankowska
  • Tel.: 032 3880457
 • Kurs podstawowy dla kandydatów na ratowników górniczych
  • Celem szkolenia jest wyszkolenie i odpowiednie przygotowanie kandydatów na ratowników górniczych do udziału w akcjach ratowniczych oraz pracach profilaktycznych prowadzonych w podziemnych zakładach górniczych.

   Kurs trwa 11 dni + 1 dzień przeznaczony na przeprowadzenie egzaminu w Okręgowych Stacjach Ratownictwa Górniczego. Szkolenie prowadzone jest z całkowitym oderwaniem od pracy.

   Egzamin odbywa się przed komisją egzaminacyjną powołaną przez kierownika jednostki ratownictwa górniczego.

  • Warunki przyjęcia

   warunki uczestnictwa w szkoleniu zgodnie z § 57 ust.2 rozporządzenia Ministra Energii z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie ratownictwa górniczego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1052).
  • Informacji udziela

   1.OSRG Bytom
   Krzysztof Fabiszak
   Kontakt: tel.032 3880645
   e-mail: osrgbz@csrg.bytom.pl


   2.OSRG Jaworzno
   Paweł Wachowicz
   Kontakt: tel.32 6162286 w.708
   e-mail: osrgjaworzno@csrg.bytom.pl


   3.OSRG Wodzisław Śląski
   Marcin Pypeć
   Kontakt: tel.032 4554706 w.385
   e-mail: osrgwodzislaw@csrg.bytom.pl

 • Kurs okresowy dla ratowników górniczych
  • Celem szkolenia jest ugruntowanie i uzupełnienie posiadanych wiadomości, zaznajomienie uczestników szkolenia ze zmianami w przepisach, nowymi metodami i środkami prowadzenia akcji ratowniczych oraz nowym sprzętem wprowadzonym do stosowania w ratownictwie górniczym, a także nabycie umiejętności w posługiwaniu się tym sprzętem.

   Szkolenie trwa 5 dni z oderwaniem od pracy w Okręgowych Stacjach Ratownictwa Górniczego.

   Kończy się egzaminem.

  • Warunki przyjęcia

   warunki uczestnictwa w szkoleniu zgodnie z §14 ust.2 pkt.4 rozporządzenia Ministra Energii z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie ratownictwa górniczego (Dz. U. z 2017 r. poz.1052).
  • Informacji udziela

   1.OSRG Bytom
   Krzysztof Fabiszak
   Kontakt: tel.032 3880645
   e-mail: osrgbz@csrg.bytom.pl


   2.OSRG Jaworzno
   Paweł Wachowicz
   Kontakt: tel.32 6162286 w.708
   e-mail: osrgjaworzno@csrg.bytom.pl


   3.OSRG Wodzisław Śląski
   Marcin Pypeć
   Kontakt: tel.032 4554706 w.385
   e-mail: osrgwodzislaw@csrg.bytom.pl

 • Kurs podstawowy dla kandydatów na mechaników sprzętu ratowniczego
  • Celem szkolenia jest przygotowanie uczestników kursu do wypełnienia zadań mechanika sprzętu ratowniczego w zakładzie górniczym.

   Kurs trwa 19 dni + 1 dzień przeznaczony na przeprowadzenie egzaminu w Okręgowych Stacjach Ratownictwa Górniczego. Szkolenie prowadzone z całkowitym oderwaniem od pracy.
   Egzamin odbywa się przed komisją egzaminacyjną powołaną przez kierownika jednostki ratownictwa górniczego.

  • Warunki przyjęcia

   warunki uczestnictwa w szkoleniu zgodnie z § 57 ust.2 rozporządzenia Ministra Energii z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie ratownictwa górniczego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1052).
  • Informacji udziela

   1.OSRG Bytom
   Krzysztof Fabiszak
   Kontakt: tel.032 3880645
   e-mail: osrgbz@csrg.bytom.pl


   2.OSRG Jaworzno
   Paweł Wachowicz
   Kontakt: tel.032 6162286 w.708
   e-mail: osrgjaworzno@csrg.bytom.pl


   3.OSRG Wodzisław Śląski
   Marcin Pypeć
   Kontakt: tel.032 4554706 w.385
   e-mail: osrgwodzislaw@csrg.bytom.pl

 • Kurs okresowy dla mechaników sprzętu ratowniczego
  • Celem kursu jest:
   – omówienie aktualnych przepisów i instrukcji obowiązujących mechaników sprzętu ratowniczego,
   – zaznajomienie z nowo wprowadzanym sprzętem ratowniczym, jego budową, zasadą działania, konstrukcją i naprawą,
   – pogłębienie wiadomości w zakresie dotychczas stosowanego sprzętu,
   – omówienie nieprawidłowości występujących w sposobie użycia, konserwacji i napraw sprzętu ratowniczego.

   Szkolenie trwa 8 dni odbywa się z oderwaniem od pracy w Okręgowych Stacjach Ratownictwa Górniczego.

   Kurs kończy się sprawdzeniem nabytych wiadomości i umiejętności poprzez przeprowadzenie egzaminu teoretycznego i praktycznego.

  • Warunki przyjęcia

   zgodnie z § 15 ust.4 rozporządzenia Ministra Energii z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie ratownictwa górniczego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1052).
  • Informacji udziela

   1.OSRG Bytom
   Krzysztof Fabiszak
   Kontakt: tel.032 3880645
   e-mail: osrgbz@csrg.bytom.pl


   2.OSRG Jaworzno
   Paweł Wachowicz
   Kontakt: tel.032 6162286 w.708
   e-mail: osrgjaworzno@csrg.bytom.pl


   3.OSRG Wodzisław Śląski
   Marcin Pypeć
   Kontakt: tel.032 4554706 w.385
   e-mail: osrgwodzislaw@csrg.bytom.pl

 • Kurs okresowy z zakresu ratownictwa górniczego dla osób kierownictwa i dozoru ruchu podziemnego zakładu górniczego niewchodzących w skład drużyny ratowniczej
  • Celem szkolenia jest pogłębienie i uzupełnienie wiadomości z zakresu zwalczania zagrożeń naturalnych i technicznych w zakładach górniczych oraz prowadzenia i organizacji akcji ratowniczych.

   Kurs trwa 4 dni i jest powtarzany co 5 lat.

   Kurs prowadzony jest z oderwaniem od pracy na czas jego trwania w Okręgowych Stacjach Ratownictwa Górniczego.

  • Warunki przyjęcia

   zgodnie z § 57 ust.2 rozporządzenia Ministra Energii z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie ratownictwa górniczego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1052).
  • Informacji udziela

   1.OSRG Bytom
   Krzysztof Fabiszak
   Kontakt: tel.032 3880645
   e-mail: osrgbz@csrg.bytom.pl


   2.OSRG Jaworzno
   Paweł Wachowicz
   Kontakt: tel.032 6162286 w.708
   e-mail: osrgjaworzno@csrg.bytom.pl


   3.OSRG Wodzisław Śląski
   Marcin Pypeć
   Kontakt: tel.032 4554706 w.385
   e-mail: osrgwodzislaw@csrg.bytom.pl

Szkolenia specjalistyczne dla ratowników górniczych:
 • Kurs podstawowy dla ratowników górniczych, kandydatów na członków specjalistycznych zastępów ratowniczych do prac z użyciem technik alpinistycznych
  • Celem kursu jest zapoznanie ratowników górniczych ze sprzętem i technikami alpinistycznymi do realizacji zadań w ramach specjalistycznych zastępów ratowniczych do prac z użyciem technik alpinistycznych.

   Kurs trwa 10 dni (70 godz.)

  • Warunki przyjęcia

   zgodnie z § 19 rozporządzenia Ministra Energii z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie ratownictwa górniczego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1052), aktualne badania ratownicze i badania dopuszczające do prac na wysokości powyżej 3 m.
  • Informacji udziela
   Aleksandra Kalińska
   tel. 32 3880 440
   e-mail: a.kalinska@csrg.bytom.pl

   Paweł Małek
   tel. 32 3880 533
   e-mail: p.malek@csrg.bytom.pl
 • Kurs dla kandydatów na mechaników specjalistycznego sprzętu ratowniczego używanego w technikach alpinistycznych
  • Celem kursu jest przygotowanie kandydata na mechanika do pełnienia obowiązków osoby odpowiedzialnej za sprawdzenie, konserwację (w zakresie przewidzianym przez producenta, określonym w instrukcji), przechowywanie i prowadzenie ewidencji sprzętu stanowiącego wyposażenie specjalistycznych zastępów ratowniczych do prac z użyciem technik alpinistycznych.

   Kurs trwa 2 dni (14 godz.)

  • Warunki przyjęcia

   zgodnie z § 20 rozporządzenia Ministra Energii z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie ratownictwa górniczego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1052)
  • Informacji udziela

   Aleksandra Kalińska
   tel. 32 3880440
   e-mail: a.kalinska@csrg.bytom.pl

   Paweł Małek
   tel. 32 3880 533
   e-mail: p.malek@csrg.bytom.pl
 • Kurs dla kandydatów na kierowników specjalistycznych zastępów ratowniczych do prac z użyciem technik alpinistycznych
  • Celem kursu jest przygotowanie do nadzoru nad prowadzonymi pracami ratowniczymi z użyciem technik alpinistycznych.

   Kurs trwa 5 dni (35 godz.)

  • Warunki przyjęcia

   zgodnie z § 21 rozporządzenia Ministra Energii z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie ratownictwa górniczego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1052).
  • Informacji udziela
   Aleksandra Kalińska
   tel. 32 3880440
   e-mail: a.kalinska@csrg.bytom.pl

   Paweł Małek
   tel. 32 3880 533
   e-mail: p.malek@csrg.bytom.pl
 • Kurs dla ratowników górniczych, kandydatów na zastępowych specjalistycznych zastępów ratowniczych do prac z użyciem technik alpinistycznych
  • Celem kursu jest przygotowanie kandydata do pełnienia obowiązków zastępowego w czasie ćwiczeń, prac profilaktycznych, prac ratowniczych z użyciem technik i sprzętu do prac na wysokościach w ramach specjalistycznych zastępów ratowniczych do prac z użyciem technik alpinistycznych.

   Kurs trwa 5 dni (35 godz.)

  • Warunki przyjęcia

   pełnienie funkcji zastępowego w kopalnianej drużynie ratowniczej, ukończenie kursu podstawowego dla ratowników górniczych, kandydatów na członków specjalistycznych zastępów ratowniczych do prac z użyciem technik alpinistycznych, staż pracy w zastępie specjalistycznym co najmniej 5 lat, aktualne badania ratownicze i badania dopuszczające do prac na wysokości powyżej 3 m.
  • Informacji udziela
   Aleksandra Kalińska
   tel. 32 3880440
   e-mail: a.kalinska@csrg.bytom.pl

   Paweł Małek
   tel. 32 3880 533
   e-mail: p.malek@csrg.bytom.pl
 • Zgrupowanie kondycyjno - szkoleniowe specjalistycznych zastępów ratowniczych do prac z użyciem technik alpinistycznych
  • Celem zgrupowania jest:
   – przypomnienie wiadomości i praktyczne ćwiczenia w zakresie użycia dotychczas stosowanego specjalistycznego sprzętu,
   – doskonalenie współpracy zespołowej z zastosowaniem sprzętu alpinistycznego do działań ratowniczych,
   – zapoznanie uczestników z nowym sprzętem ratowniczym wprowadzonym do stosowania przez specjalistyczne zastępy ratownicze, stanowiącym wyposażenie specjalistycznych pogotowi CSRG S.A.

   Zgrupowanie trwa 5 dni (35 godz.)

  • Warunki przyjęcia

   zgodnie § 23 ust.1 rozporządzenia Ministra Energii z dnia 6 marca 2017 r. w sprawie ratownictwa górniczego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1052)
  • Informacji udziela
   Aleksandra Kalińska
   tel. 32 3880440
   e-mail: a.kalinska@csrg.bytom.pl

   Paweł Małek
   tel. 32 3880 533
   e-mail: p.malek@csrg.bytom.pl
Kursy podnoszące kwalifikacje służb kopalnianych:
 • Kurs dla laborantów kopalnianych laboratoriów w zakresie analizy gazów
  • Celem szkolenia jest przygotowanie odpowiednio wyszkolonej kadry do wykonywania analiz powietrza i gazów kopalnianych, w celu zapewnienia właściwej kontroli bezpieczeństwa pracy w wyrobiskach górniczych.
   Kurs przeznaczony jest dla kandydatów na laborantów zakładów górniczych w zakresie analizy gazów.

   Kurs trwa 20 dni (160 godzin) i odbywa się z oderwaniem od pracy w Centralnej Stacji Ratownictwa Górniczego S.A. w Bytomiu.

   Kurs kończy się egzaminem praktycznym oraz teoretycznym sprawdzającym przyswojenie przez uczestników kursu wiedzy objętej tematem kursu.
   Absolwenci kursu otrzymują zaświadczenia, które uprawniają do wykonywania analiz gazowych w laboratoriach zakładów górniczych.

  • Warunki przyjęcia

   wykształcenie co najmniej średnie techniczne - chemiczne.
  • Informacji udziela
   Marcin Ziętek
  • Tel.: 032 3880570
 • Kurs dla kierowników kopalnianych laboratoriów chemicznych
  • Kurs przeznaczony jest dla kandydatów na kierowników laboratoriów chemicznych oraz osób pełniących zastępstwa na tym stanowisku.

   Celem szkolenia jest przygotowanie kadry kierowniczej, odpowiedzialnej za całokształt prac w laboratorium chemicznym.

   Kurs trwa 8 dni (64 godziny) i odbywa się z oderwaniem od pracy w Centralnej Stacji Ratownictwa Górniczego S.A. w Bytomiu.

   Kurs kończy się egzaminem praktycznym oraz teoretycznym sprawdzającym przyswojenie przez uczestników kursu wiedzy objętej tematem kursu.

   Absolwenci kursu otrzymują zaświadczenie o uzyskaniu kwalifikacji wymaganych przy zatrudnieniu na stanowisku kierownika laboratorium analizy gazów zakładów górniczych.

  • Warunki przyjęcia

   od kandydatów wymaga się ukończenia kursu podstawowego w zakresie analizy gazów.
  • Informacji udziela
   Marcin Ziętek
  • Tel.: 032 3880570
 • Kurs obsługi chromatografu gazowego
  • Kurs obsługi chromatografu gazowego jest szkoleniem specjalistycznym, którego zadaniem jest przygotowanie odpowiedniej kadry do wykonywania analiz powietrza kopalnianego i gazów pożarowych chromatografem gazowym współpracującym z integratorem.

   Szkolenie trwa 10 dni (80 godzin) i odbywa się z oderwaniem od pracy w Centralnej Stacji Ratownictwa Górniczego S.A. w Bytomiu.

   Kurs kończy się egzaminem praktycznym oraz teoretycznym sprawdzającym przyswojenie przez uczestników kursu wiedzy objętej tematem kursu.
   Absolwenci kursu otrzymują zaświadczenie, które uprawnia do samodzielnej obsługi chromatografu gazowego.

  • Informacji udziela
   Marcin Ziętek
  • Tel.: 032 3880570
 • Kurs dla osób dozoru z zakresu ochrony przeciwpożarowej podziemnych zakładów górniczych
  • Celem szkolenia jest przygotowanie osób dozoru ruchu do kierowania oddziałami ochrony przeciwpożarowej i szkolenia pracowników z zakresu zagrożenia przeciwpożarowego.

   Szkolenie trwa 3 dni i odbywa się z oderwaniem od pracy w Centralnej Stacji Ratownictwa Górniczego S.A. w Bytomiu.

   Kurs kończy się egzaminem sprawdzającym przyswojenie przez uczestników kursu wiedzy objętej tematem kursu.

  • Warunki przyjęcia

   uczestnikami kursu mogą być osoby kierownictwa i dozoru ruchu zakładów górniczych.
  • Informacji udziela
   Katarzyna Kajdasz-Szpotko
  • Tel.: 032 3880414
 • Kurs dla osób wykonujących pomiary parametrów fizyko-chemicznych atmosfery kopalnianej
  • Celem szkolenia jest przygotowanie osób do wykonywania pomiarów parametrów fizyko-chemicznych powietrza kopalnianego w podziemnych zakładach górniczych, nabycie kwalifikacji pomiarowca-metaniarza.

   Szkolenie trwa 4 dni i odbywa się z oderwaniem od pracy w Centralnej Stacji Ratownictwa Górniczego S.A. w Bytomiu.

   Kurs kończy się egzaminem sprawdzającym przyswajanie przez uczestników kursu wiedzy objętej tematem kursu.

  • Warunki przyjęcia

   uczestnikiem kursu może być osoba, która ukończyła co najmniej szkołę zasadniczą i jest zatrudniona w zakładzie górniczym co najmniej 2 lata.
  • Informacji udziela
   Katarzyna Kajdasz-Szpotko
  • Tel.: 032 3880414
 • Kurs dla osób kontrolujących przyrządy służące do pomiarów parametrów atmosfery kopalnianej
  • Celem szkolenia jest przygotowanie osób do wykonywania kontroli przyrządów pomiarowych stosowanych w podziemnych zakładach górniczych.

   Szkolenie trwa 2 dni i odbywa się z oderwaniem od pracy w Centralnej Stacji Ratownictwa Górniczego S.A. w Bytomiu.

   Kurs kończy się egzaminem sprawdzającym przyswojenie przez uczestników kursu wiedzy objętej tematem kursu.

  • Warunki przyjęcia

   uczestnikiem kursu może być osoba, która posiada wykształcenie co najmniej zasadnicze techniczne i staż pracy w zakładzie górniczym co najmniej 1 rok.
  • Informacji udziela
   Katarzyna Kajdasz-Szpotko
  • Tel.: 032 3880414
 • Kurs dla konserwatorów sprzętu przeciwpożarowego
  • Celem szkolenia jest przygotowanie osób do konserwacji podstawowego sprzętu przeciwpożarowego.

   Szkolenie trwa 3 dni i odbywa się z oderwaniem od pracy w Centralnej Stacji Ratownictwa Górniczego S.A. w Bytomiu.

   Kurs kończy się egzaminem sprawdzającym przyswojenie przez uczestników kursu wiedzy objętej tematem kursu.

  • Warunki przyjęcia
   uczestnikami kursu mogą być osoby, które ukończyły co najmniej szkołę zawodową, posiadają staż pracy w zakładzie górniczym co najmniej 1 rok.
  • Informacji udziela
   Katarzyna Kajdasz-Szpotko
  • Tel.: 032 3880414
 • Kurs dla osób ubiegających się o uzyskanie zaświadczenia kwalifikacyjnego przy napełnianiu ciśnieniowych zbiorników przenośnych o pojemności >350 cm3 w zakresie: gazy sprężone - butle
  • Program nauczania opracowany został na podstawie wytycznych ujętych w programie głównym opracowanym przez Urząd Dozoru Technicznego nr 1/2007/NAP.

   Celem kursu jest przygotowanie teoretyczne i praktyczne osób z zakresu napełniania zbiorników przenośnych o pojemności powyżej 350 cm3 w zakresie: gazy sprężone – butle.

   Szkolenie trwa 5 dni i odbywa się z oderwaniem od pracy w Centralnej Stacji Ratownictwa Górniczego S.A. w Bytomiu.

   Kurs kończy się egzaminem kwalifikacyjnym składanym przed Komisją powołaną przez Prezesa Urzędu Dozoru Technicznego.

  • Warunki przyjęcia

   ukończone 18 lat życia i co najmniej ukończona szkoła zasadnicza. Co najmniej miesięczna praktyka przy napełnianiu zbiorników przenośnych, złożenie odpowiedniego wniosku o stwierdzenie kwalifikacji w Centralnej Stacji Ratownictwa Górniczego S.A.(najpóźniej 2 tygodnie przed rozpoczęciem kursu).
  • Informacji udziela
   Aleksandra Kalińska
  • Tel.: 032 3880440
 • Kurs z zakresu obsługi sprzętu do wykonywania profilaktyki pożarowej
  • Celem szkolenia jest przygotowanie osób wykonujących prace profilaktyki pożarowej do obsługi profesjonalnego sprzętu przeznaczonego do wykonywania tych prac. Szkolenie obejmuje zakres stosowania wszystkich środków mineralnych i chemicznych oraz sprzęt specjalistyczny stosowany do prac profilaktyki pożarowej.

   Szkolenie trwa 3 dni i odbywa się z oderwaniem od pracy w Centralnej Stacji Ratownictwa Górniczego S.A. w Bytomiu.

   Kurs kończy się egzaminem sprawdzającym przyswojenie przez uczestników kursu wiedzy objętej tematem kursu.

  • Warunki przyjęcia
   uczestnikami kursu mogą być osoby wykonujące prace profilaktyki pożarowej w podziemnych zakładach górniczych, posiadające staż pracy w górnictwie co najmniej 1 rok.
  • Informacji udziela
   Katarzyna Kajdasz-Szpotko
  • Tel.: 032 3880414
 • Kurs dla osób zatrudnionych przy obsłudze lamp górniczych
  • Celem szkolenia jest przygotowanie osób do wykonywania kontroli stanu technicznego lamp górniczych i obsługi urządzeń technicznych lampowni zgodnie z fabrycznymi instrukcjami użycia danego sprzętu. Zapoznanie z zasadami eksploatacji lamp górniczych, osobistych nadajników górniczych, warunkami bezpiecznej pracy w lampowni i górniczymi przepisami w zakresie oświetlenia dołu kopalni lampami akumulatorowymi.

   Szkolenie trwa 2 dni i odbywa się z oderwaniem od pracy w Centralnej Stacji Ratownictwa Górniczego S.A. w Bytomiu.

   Kurs kończy się egzaminem sprawdzającym przyswojenie przez uczestników kursu wiedzy objętej tematem kursu.

  • Warunki przyjęcia

   uczestnikiem kursu może być osoba, która ukończyła co najmniej zasadniczą szkołę zawodową i posiada półroczny okres pracy w lampowni.
  • Informacji udziela
   Katarzyna Kajdasz-Szpotko
  • Tel.: 032 3880414
 • Kurs dla osób zatrudnionych przy konserwacji i kontroli aparatów regeneracyjnych ucieczkowych z tlenem chemicznie związanym oraz sprzętu oczyszczającego
  • Celem szkolenia jest przygotowanie osób odpowiedzialnych za stan techniczny aparatów regeneracyjnych ucieczkowych z tlenem chemicznie związanym oraz sprzętu oczyszczającego w zakładach górniczych do wykonywania konserwacji, kontroli ww. sprzętu.

   Szkolenie trwa 1 dzień i odbywa się z oderwaniem od pracy w Centralnej Stacji Ratownictwa Górniczego S.A. w Bytomiu.

   Kurs kończy się egzaminem sprawdzającym przyswojenie przez uczestników kursu wiedzy objętej tematem kursu.

  • Warunki przyjęcia
   uczestnikiem kursu może być osoba, która ukończyła co najmniej zasadniczą szkołę zawodową.
  • Informacji udziela
   Katarzyna Kajdasz-Szpotko
  • Tel.: 032 3880414
 • Kurs z zakresu użytkowania ucieczkowego sprzętu ochrony układu oddechowego
  • Celem szkolenia jest przygotowanie pracowników w zakresie umiejętności użycia ucieczkowego sprzętu ochrony układu oddechowego stosowanego w zakładach górniczych.

   Kurs przeznaczony jest dla osób zjeżdżających do podziemnych wyrobisk zakładów górniczych.

   Szkolenie trwa 3 godziny.

  • Informacji udziela

   1.OSRG Bytom
   Krzysztof Fabiszak
   Kontakt: tel.032 3880645
   e-mail: osrgbz@csrg.bytom.pl


   2.OSRG Jaworzno
   Paweł Wachowicz
   Kontakt: tel.032 6162286 w.708
   e-mail: osrgjaworzno@csrg.bytom.pl


   3.OSRG Wodzisław Śląski
   Marcin Pypeć
   Kontakt: tel.032 4554706 w.385
   e-mail: osrgwodzislaw@csrg.bytom.pl

* - kursy akredytowane

harmonogram kursów02

POBIERZ Harmonogram kursów w 2022 r.
POBIERZ PLIK
POBIERZ Rozdzielnik miejsc na kursy obowiązkowe i specjalistyczne w 2022 r., rejon OSRG Bytom
POBIERZ PLIK
POBIERZ Rozdzielnik miejsc na kursy podnoszące kwalifikacje w 2022 r., rejon OSRG Bytom
POBIERZ PLIK
POBIERZ Rozdzielnik miejsc na kursy obowiązkowe i specjalistyczne w 2022 r., rejon OSRG Jaworzno
POBIERZ PLIK
POBIERZ Rozdzielnik miejsc na kursy podnoszące kwalifikacje w 2022 r., rejon OSRG Jaworzno
POBIERZ PLIK
POBIERZ Rozdzielnik miejsc na kursy obowiązkowe i specjalistyczne w 2022 r., rejon OSRG Wodzisław
POBIERZ PLIK
POBIERZ Rozdzielnik miejsc na kursy podnoszące kwalifikacje w 2022 r., rejon OSRG Wodzisław
POBIERZ PLIK

formularz zgłoszeniowy03

POBIERZ Formularz zgłoszeniowy
POBIERZ PLIK
POBIERZ Oświadczenie - zwolnienie podatkowe VAT
POBIERZ PLIK

regulamin szkoleń on-line04

POBIERZ REGULAMIN SZKOLEŃ
POBIERZ PLIK
POBIERZ ZAŁĄCZNIK NR 1 do Regulaminu szkoleń
POBIERZ PLIK
POBIERZ ZAŁĄCZNIK NR 2 do Regulaminu szkoleń
POBIERZ PLIK
POBIERZ Ogólne warunki świadczenia usług szkoleniowych CSRG
POBIERZ PLIK