CSRG

W BYTOMIU

Obowiązkowe

 

Szkolenia obowiązkowe

wynikające z rozporządzenia Ministra Energii z dnia 16 marca 2017 r.
w sprawie ratownictwa górniczego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1052)

SEMINARIUM

Seminarium dla kierowników ruchu zakładów górniczych
Celem szkolenia jest ugruntowanie wiedzy z zakresu zwalczania zagrożeń w zakładach górniczych oraz prowadzenia i organizowania akcji ratowniczych w zakładach górniczych. Więcej

Kierownicy ruchu zakładu górniczego zobowiązani są do powtarzania niniejszego szkolenia w odstępach dwuletnich.

Informacja o seminarium
Seminarium trwa 3 dni i odbywa się w Centralnej Stacji Ratownictwa Górniczego S.A. w Bytomiu. Zajęcia prowadzone są przez przedstawicieli instytutów naukowych, wyższych uczelni technicznych, nadzoru górniczego, ratownictwa górniczego.
Seminarium akredytowane.

Warunki przyjęcia
Uczestnictwo w szkoleniu zgodnie z § 60 ust.1 rozporządzenia Ministra Energii z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie ratownictwa górniczego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1052).

Masz pytania?
Katarzyna Kajdasz – Szpotko
+48 32 38 80 414
e – mail: k.szpotko@csrg.bytom.pl

 

SEMINARIUM

Seminarium dla dyspozytorów ruchu w podziemnych zakładach górniczych
Celem szkolenia jest ugruntowanie wiedzy z zakresu zwalczania zagrożeń w zakładach górniczych oraz prowadzenia i organizowania akcji ratowniczych w zakładach górniczych. Więcej

Kierownicy ruchu zakładu górniczego zobowiązani są do powtarzania niniejszego szkolenia w odstępach dwuletnich.
Zajęcia prowadzone są przez przedstawicieli instytutów naukowych, wyższych uczelni technicznych, nadzoru górniczego, ratownictwa górniczego.

Warunki przyjęcia
Warunki uczestnictwa w szkoleniu zgodnie z § 60 ust.1 rozporządzenia Ministra Energii z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie ratownictwa górniczego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1052).

 

Masz pytania?
Aleksandra Kalińska
+48 32 38 80 440
e – mail: a.kalinska@csrg.bytom.pl

KURS

Kurs dla kierowników akcji pod ziemią
Celem kursu jest przygotowanie ratowników górniczych - zastępowych do udzielania pierwszej pomocy w sposób profesjonalny, zgodny z procedurami ratownictwa medycznego. Więcej

Kierownicy akcji pod ziemią zobowiązani są do powtarzania niniejszego kursu co 3 lata.
Informacja o kursie
Szkolenie trwa 5 dni i odbywa się w Centralnej Stacji Ratownictwa Górniczego S.A. w Bytomiu. Kurs kończy się egzaminem sprawdzającym przyswojenie przez uczestników kursu wiedzy objętej tematem kursu.

Warunki przyjęcia
Uczestnictwo w szkoleniu zgodnie z § 60 ust.3, §83 ust.1 rozporządzenia Ministra Energii z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie ratownictwa górniczego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1052).

Masz pytania?
Katarzyna Kajdasz – Szpotko
+48 32 38 80 414
e – mail: k.szpotko@csrg.bytom.pl

KURS

Kurs dla kierowników baz ratowniczych
Celem szkolenia jest przygotowanie osób dozoru ruchu zakładu górniczego do pełnienia funkcji kierownika bazy ratowniczej w czasie akcji ratowniczej w podziemnym zakładzie górniczym. Więcej

Celem szkolenia jest przygotowanie osób dozoru ruchu zakładu górniczego do pełnienia funkcji kierownika bazy ratowniczej w czasie akcji ratowniczej w podziemnym zakładzie górniczym.

Kierownicy baz ratowniczych zobowiązani są do powtarzania niniejszego kursu co 3 lata.

Informacja o kursie
Szkolenie trwa 5 dni i odbywa się w Centralnej Stacji Ratownictwa Górniczego S.A. w Bytomiu. Sprawdzenie efektów szkolenia odbywa się poprzez przeprowadzenie egzaminu.

Warunki przyjęcia
Uczestnictwo w szkoleniu zgodnie z § 60 ust3, § 90 ust.1 rozporządzenia Ministra Energii z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie ratownictwa górniczego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1052).

Masz pytania?
Monika Konwerska
+48 32 38 80 499
e – mail: m.konwerska@csrg.bytom.pl

Katarzyna Cichy-Szczepańska
+48 32 38 80 587
e – mail: k.cichy-szczepanska@csrg.bytom.pl

KURS

Kurs dla kierowników sztabu akcji ratowniczej
Celem szkolenia jest przygotowanie osób kierownictwa lub wyższego dozoru ruchu zakładu górniczego do pełnienia funkcji kierownika sztabu akcji w czasie akcji ratowniczej prowadzonej w podziemnym zakładzie górniczym. Więcej

Kierownicy sztabu akcji ratowniczej zobowiązani są do powtarzania niniejszego kursu co 5 lat.

Informacja o kursie
Szkolenie trwa 3 dni i odbywa się w Centralnej Stacji Ratownictwa Górniczego S.A. w Bytomiu. Kurs kończy się egzaminem sprawdzającym przyswojenie przez uczestników kursu wiedzy objętej tematem kursu.

Warunki przyjęcia
Uczestnictwo w szkoleniu zgodnie z § 60 ust.9, §83 ust.1 rozporządzenia Ministra Energii z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie ratownictwa górniczego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1052).

Masz pytania?
Katarzyna Kajdasz – Szpotko
+48 32 38 80 414
e – mail: k.szpotko@csrg.bytom.pl

KURS

Kurs podstawowy dla kandydatów na kierowników kopalnianych stacji ratownictwa górniczego
Celem szkolenia jest przygotowanie osób kierownictwa lub dozoru ruchu zakładu górniczego do pełnienia funkcji kierownika kopalnianej stacji ratownictwa górniczego. Więcej

Informacja o kursie
Kurs trwa 5 dni. Szkolenie odbywa się w Centralnej Stacji Ratownictwa Górniczego w Bytomiu S.A. Sprawdzenie efektów szkolenia odbywa się poprzez przeprowadzenie egzaminu.

Warunki przyjęcia
Uczestnictwo w szkoleniu zgodnie z § 12 ust.3 rozporządzenia Ministra Energii z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie ratownictwa górniczego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1052).

Masz pytania?
Katarzyna Kajdasz – Szpotko
+48 32 38 80 414
e – mail: k.szpotko@csrg.bytom.pl

KURS

Kurs okresowy dla kierowników kopalnianych stacji ratownictwa górniczego
Celem szkolenia jest przypomnienie i uzupełnienie wiadomości niezbędnych do wykonywania obowiązków kierownika kopalnianej stacji ratownictwa górniczego. Więcej

Kierownicy kopalnianej stacji ratownictwa górniczego uczestniczą co pięć lat w kursie zgodnie z § 60 ust. 4 rozporządzenia Ministra Energii z dn. 16 marca 2017 r. w sprawie ratownictwa górniczego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1052).

Informacja o kursie
Kurs trwa 4 dni. Szkolenie odbywa się w Centralnej Stacji Ratownictwa Górniczego S.A. w Bytomiu. Sprawdzenie efektów szkolenia odbywa się poprzez przeprowadzenie egzaminu.

Warunki przyjęcia
Uczestnictwo w szkoleniu zgodnie § 60 ust.4 1 rozporządzenia Ministra Energii z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie ratownictwa górniczego (Dz. U. z 2017 r. poz.1052).

Masz pytania?
Katarzyna Kajdasz – Szpotko
+48 32 38 80 414
e – mail: k.szpotko@csrg.bytom.pl

KURS

Kurs dla zastępowych kopalnianych drużyn ratowniczych z zakresu udzielania pierwszej pomocy
Celem kursu jest przygotowanie ratowników górniczych - zastępowych do udzielania pierwszej pomocy w sposób profesjonalny, zgodny z procedurami ratownictwa medycznego. Więcej

Zastępowi zobowiązani są do powtarzania niniejszego kursu w odstępach dwuletnich za wyjątkiem tych, którzy posiadają uprawnienia ratownika, o którym mowa w ustawie z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym.

Informacja o kursie
Kurs trwa 3 dni i odbywa się w Centralnej Stacji Ratownictwa Górniczego S.A. w Bytomiu. Kończy się egzaminem sprawdzającym przyswojenie przez uczestników kursu wiedzy objętej tematem kursu.

Warunki przyjęcia
Uczestnictwo w szkoleniu zgodnie z § 62 ust.4 rozporządzenia Ministra Energii z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie ratownictwa górniczego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1052).

Masz pytania?
Małgorzata Jankowska
+48 32 38 80 457
e – mail: m.jankowska@csrg.bytom.pl

 

KURS

Kurs w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy dla ratowników górniczych
Celem kursu jest przygotowanie ratowników górniczych pracujących w podziemnych zakładach górniczych współpracujących z Centralną Stacją Ratownictwa Górniczego S.A. będącej w systemie Państwowego Ratownictwa Medycznego do realizacji zadań z zakresu ratownictwa medycznego w czasie akcji ratowniczych, w tym w szczególności udzielania kwalifikowanej pierwszej pomocy osobom w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego w podziemnych wyrobiskach zakładów górniczych do czasu przekazania ich personelowi zakładów opieki zdrowotnej. Więcej

Zaświadczenie o uzyskaniu tytułu „Ratownika” jest ważne przez okres 3 lat od daty wystawienia. Po tym czasie ratownik powinien ponownie przystąpić do egzaminu.

Informacja o kursie
Szkolenie trwa 8 dni (67 godz., w tym 25 godz. zajęć teoretycznych oraz 42 godz. zajęć praktycznych) i odbywa się w Centralnej Stacji Ratownictwa Górniczego S.A. w Bytomiu

Zajęcia prowadzi lekarz systemu, pielęgniarka systemu albo ratownik medyczny.

Program kursu został zatwierdzony przez Wojewodę Śląskiego decyzją PRII.6312.1.8.2020 z dnia 30 czerwca 2020 r. Kurs posiada akredytację Śląskiego Kuratora Oświaty WE-KZ.546.1.4.2020. Kurs kończy się egzaminem państwowym, teoretycznym i praktycznym.
Kurs akredytowany.

Warunki przyjęcia
Uczestnikami kursu są ratownicy górniczy pracujący w podziemnych zakładach górniczych współpracujących z Centralną Stacją Ratownictwa Górniczego S.A. będącej w systemie Państwowego Ratownictwa Medycznego.
Uczestnictwo w szkoleniu zgodnie z § 55 ust.1 pkt. 6 rozporządzenia Ministra Energii z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie ratownictwa górniczego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1052), w oparciu o art. 13 ust. 8 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. z 2006 r. poz.1410 z późn. zm.), rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 marca 2007 r. w sprawie kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy (Dz. U. z 2007 r. poz. 408 z późn. zm.).

Masz pytania?
Małgorzata Jankowska
+48 32 38 80 457
e – mail: m.jankowska@csrg.bytom.pl

KURS

Kurs recertyfikujący w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy dla ratowników górniczych
Celem kursu jest odświeżenie wiedzy z zakresu udzielania kwalifikowanej pierwszej pomocy przez ratowników górniczych, pracujących w podziemnych zakładach górniczych współpracujących z Centralną Stacją Ratownictwa Górniczego S.A., będącej w systemie Państwowego Ratownictwa Medycznego i przygotowanie do egzaminu z kwalifikowanej pierwszej pomocy aby odnowić uprawnienia ratownika.  Więcej

Zaświadczenie o uzyskaniu tytułu „Ratownika” jest ważne przez okres 3 lat od daty wystawienia. Po tym czasie ratownik powinien ponownie przystąpić do egzaminu.

Informacja o kursie
Kurs trwa 3 dni (zajęcia praktyczne) i odbywa się w Centralnej Stacji Ratownictwa Górniczego S.A. w Bytomiu.

Zajęcia prowadzi lekarz systemu, pielęgniarka systemu albo ratownik medyczny.

Kurs kończy się egzaminem państwowym, teoretycznym i praktycznym, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 19 marca 2007 r. w sprawie kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy (Dz. U. z 2007 r. poz. 408 z późn. zm.). Do egzaminu może przystąpić osoba, która posiada zaświadczenie, którego termin ważności upływa nie później niż na 3 miesiące od dnia egzaminu.

Warunki przyjęcia
Uczestnikami kursu są ratownicy górniczy, którym upłynął 3-letni termin ważności zaświadczenia ukończenia kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy i uzyskania tytułu „Ratownika”.

Masz pytania?
Małgorzata Jankowska
+48 32 38 80 457
e – mail: m.jankowska@csrg.bytom.pl

KURS

Kurs podstawowy dla kandydatów na ratowników górniczych
Celem szkolenia jest wyszkolenie i odpowiednie przygotowanie kandydatów na ratowników górniczych do udziału w akcjach ratowniczych oraz pracach profilaktycznych prowadzonych w podziemnych zakładach górniczych. Więcej

Informacja o kursie
Kurs trwa 11 dni + 1 dzień przeznaczony na przeprowadzenie egzaminu w Okręgowych Stacjach Ratownictwa Górniczego.

Egzamin odbywa się przed komisją egzaminacyjną powołaną przez kierownika jednostki ratownictwa górniczego.

Warunki przyjęcia
Uczestnictwo w szkoleniu zgodnie z § 57 ust.2 rozporządzenia Ministra Energii z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie ratownictwa górniczego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1052).

Masz pytania?
Okręgowa Stacja Ratownictwa Górniczego w Bytomiu
Krzysztof Fabiszak
+48 32 38 80 645
e – mail: k.fabiszak@csrg.bytom.pl

Okręgowa Stacja Ratownictwa Górniczego w Jaworznie
Paweł Wachowicz
+48 32 61 62 286 wew. 708
e – mail: p.wachowicz@csrg.bytom.pl

Okręgowa Stacja Ratownictwa Górniczego w Wodzisławiu Śląskim
Marcin Pypeć
+48 32 45 54 706 wew. 385
e – mail: m.pypec@csrg.bytom.pl

KURS

Kurs okresowy dla ratowników górniczych
Celem szkolenia jest ugruntowanie i uzupełnienie posiadanych wiadomości, zaznajomienie uczestników szkolenia ze zmianami w przepisach, nowymi metodami i środkami prowadzenia akcji ratowniczych oraz nowym sprzętem wprowadzonym do stosowania w ratownictwie górniczym, a także nabycie umiejętności w posługiwaniu się tym sprzętem. Więcej

Kurs należy powtarzać co 5 lat.

Informacja o kursie
Szkolenie trwa 5 dni w Okręgowych Stacjach Ratownictwa Górniczego.
Kończy się egzaminem.

Warunki przyjęcia
Uczestnictwo w szkoleniu zgodnie z §14 ust.2 pkt.4 rozporządzenia Ministra Energii z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie ratownictwa górniczego (Dz. U. z 2017 r. poz.1052).

Masz pytania?
Okręgowa Stacja Ratownictwa Górniczego w Bytomiu
Krzysztof Fabiszak
+48 32 38 80 645
e – mail: k.fabiszak@csrg.bytom.pl

Okręgowa Stacja Ratownictwa Górniczego w Jaworznie
Paweł Wachowicz
+48 32 61 62 286 wew. 708
e – mail: p.wachowicz@csrg.bytom.pl

Okręgowa Stacja Ratownictwa Górniczego w Wodzisławiu Śląskim
Marcin Pypeć
+48 32 45 54 706 wew. 385
e – mail: m.pypec@csrg.bytom.pl

KURS

Kurs podstawowy dla kandydatów na mechaników sprzętu ratowniczego
Celem szkolenia jest przygotowanie uczestników kursu do wypełnienia zadań mechanika sprzętu ratowniczego w zakładzie górniczym. Więcej

Informacja o kursie
Kurs trwa 19 dni + 1 dzień przeznaczony na przeprowadzenie egzaminu w Okręgowych Stacjach Ratownictwa Górniczego.
Egzamin odbywa się przed komisją egzaminacyjną powołaną przez kierownika jednostki ratownictwa górniczego.

Warunki przyjęcia
Uczestnictwo w szkoleniu zgodnie z § 57 ust.2 rozporządzenia Ministra Energii z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie ratownictwa górniczego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1052).

Masz pytania?
Okręgowa Stacja Ratownictwa Górniczego w Bytomiu
Krzysztof Fabiszak
+48 32 38 80 645
e – mail: k.fabiszak@csrg.bytom.pl

Okręgowa Stacja Ratownictwa Górniczego w Jaworznie
Paweł Wachowicz
+48 32 61 62 286 wew. 708
e – mail: p.wachowicz@csrg.bytom.pl

Okręgowa Stacja Ratownictwa Górniczego w Wodzisławiu Śląskim
Marcin Pypeć
+48 32 45 54 706 wew. 385
e – mail: m.pypec@csrg.bytom.pl

KURS

Kurs okresowy dla mechaników sprzętu ratowniczego
Celem kursu jest omówienie aktualnych przepisów i instrukcji obowiązujących mechaników sprzętu ratowniczego, zaznajomienie z nowo wprowadzanym sprzętem ratowniczym, jego budową, zasadą działania, konstrukcją i naprawą, pogłębienie wiadomości w zakresie dotychczas stosowanego sprzętu oraz omówienie nieprawidłowości występujących w sposobie użycia, konserwacji i napraw sprzętu ratowniczego. Więcej

Kurs należy powtarzać co 5 lat.

Informacja o kursie
Szkolenie trwa 8 dni odbywa się w Okręgowych Stacjach Ratownictwa Górniczego.
Kurs kończy się sprawdzeniem nabytych wiadomości i umiejętności poprzez przeprowadzenie egzaminu teoretycznego i praktycznego.

Warunki przyjęcia
Uczestnictwo zgodnie z § 15 ust.4 rozporządzenia Ministra Energii z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie ratownictwa górniczego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1052).

Masz pytania?
Okręgowa Stacja Ratownictwa Górniczego w Bytomiu
Krzysztof Fabiszak
+48 32 38 80 645
e – mail: k.fabiszak@csrg.bytom.pl

Okręgowa Stacja Ratownictwa Górniczego w Jaworznie
Paweł Wachowicz
+48 32 61 62 286 wew. 708
e – mail: p.wachowicz@csrg.bytom.pl

Okręgowa Stacja Ratownictwa Górniczego w Wodzisławiu Śląskim
Marcin Pypeć
+48 32 45 54 706 wew. 385
e – mail: m.pypec@csrg.bytom.pl

KURS

Kurs okresowy z zakresu ratownictwa górniczego dla osób kierownictwa i dozoru ruchu podziemnego zakładu górniczego niewchodzących w skład drużyny ratowniczej
Celem szkolenia jest pogłębienie i uzupełnienie wiadomości z zakresu zwalczania zagrożeń naturalnych i technicznych w zakładach górniczych oraz prowadzenia i organizacji akcji ratowniczych. Więcej

Informacja o kursie
Kurs trwa 4 dni i jest prowadzony w Okręgowych Stacjach Ratownictwa Górniczego. Szkolenie jest powtarzane co 5 lat.

Warunki przyjęcia
Uczestnictwo zgodnie z § 60 ust.11 rozporządzenia Ministra Energii z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie ratownictwa górniczego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1052)

Masz pytania?
Okręgowa Stacja Ratownictwa Górniczego w Bytomiu
Krzysztof Fabiszak
+48 32 38 80 645
e – mail: k.fabiszak@csrg.bytom.pl

Okręgowa Stacja Ratownictwa Górniczego w Jaworznie
Paweł Wachowicz
+48 32 61 62 286 wew. 708
e – mail: p.wachowicz@csrg.bytom.pl

Okręgowa Stacja Ratownictwa Górniczego w Wodzisławiu Śląskim
Marcin Pypeć
+48 32 45 54 706 wew. 385
e – mail: m.pypec@csrg.bytom.pl