CSRG

CENTRALNA STACJA RATOWNICTWA GÓRNICZEGO S.A. W BYTOMIU

Laboratorium chemiczne

Laboratorium chemiczne

Nadrzędnym celem Laboratorium Chemicznego Centralnej Stacji Ratownictwa Górniczego S.A. jest spełnienie potrzeb i oczekiwań klientów w zakresie zapewnienia wysokiej jakości świadczonych usług. Kierownikiem laboratorium jest mgr inż. Marcin Ziętek. Jest on odpowiedzialny za całokształt działalności laboratorium. W szczególności odpowiada on za merytoryczną treść świadectw z pomiarów i sprawozdań z badań, jest on uprawniony do ich podpisywania. W sprawach związanych z funkcjonowaniem systemu zarządzania kierownik laboratorium ma zapewniony dostęp do kierownictwa Centralnej Stacji Ratownictwa Górniczego S.A., w tym do Prezesa Zarządu.

W Laboratorium Chemicznym funkcjonują dwie akredytacje: AP028 ? materiały odniesienia gazowe (4.04). W ramach tej akredytacji są prowadzone pomiary gazowych mieszanin wzorcowych zawierających wodór, tlen, metan, tlenek węgla, dwutlenek węgla, etylen i etan.

Druga akredytacja AB1584 – Badania chemiczne próbek powietrza, powietrza kopalnianego, gazu kopalnianego, mieszaniny gazów technicznych, funkcjonuje w wyodrębnionym Laboratorium Zespole Badawczym. W ramach tej akredytacji są prowadzone badania wymienionych obiektów pod kątem zawartości acetylenu, wodoru, tlenu, metanu, tlenku węgla, dwutlenku węgla, etylenu, etanu i azotu.

Zgodnie z obowiązującym schematem organizacyjnym laboratorium chemiczne podlega bezpośrednio kierownikowi Działu Ratownictwa ds. aparatury i sprzętu ratowniczego.

Zwierzchnikiem tego działu jest Dyrektor Techniczny. Ten podlega z kolei Wiceprezesowi ds. Technicznych.

Polityka jakości laboratorium chemiczne01

Współpraca z Klientem laboratorium chemiczne02

W pracach wykonywanych na zamówienie klienta obowiązuje poszanowanie jego praw własności do zleconych prac, w związku z czym, na każde jego żądanie winien być on informowany o aktualnym ich stanie i postępie.

Kierownik laboratorium jest zobowiązany do zezwolenia klientowi lub jego przedstawicielowi na:

  • wizytację obiektów laboratorium,
  • wgląd w Księgę Jakości Laboratorium,
  • zapoznanie się z procedurami pomiarowymi interesującymi klienta,
  • udział w pomiarach w charakterze świadka.

Praktyczna realizacja wymienionych uprawnień klienta nie może naruszać interesów innych klientów, zasad bezpieczeństwa oraz tajemnic handlowych laboratorium. Wizytacja i obecność klienta w laboratorium jest możliwa w takim zakresie, który nie powoduje zagrożeń dla jakości wykonywanych prac i pomiarów.

Odpowiedzialnym za pobyt klienta i opiekę nad nim na terenie laboratorium jest kierownik laboratorium. Laboratorium zobowiązuje się do traktowania zarówno danych związanych z każdym zamówieniem, jak i samego faktu nawiązania kontaktów z klientem, jako informacji poufnych i chronienia ich przed dostępem stron trzecich.

Odnosząc się z respektem do interesów klientów laboratorium deklaruje gotowość naprawiania skutków swoich uchybień popełnionych w pomiarach. Klient nie może jednak wymagać, aby prawidłowe dane zawarte w świadectwach wzorcowania gazowych materiałów odniesienia były rewidowane tylko z tego powodu, że mógłby on wówczas usprawiedliwić błędy, które wystąpiły w jego pomiarach.

Certyfikaty i wzory03

Pliki do pobrania:

Nazwa pliku Data publikacji
Zakres akredytacji AP028 --- Pobierz
Zakres Akredytacji AB 1584 --- Pobierz